Regulamin


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO “DIETA LECZY”

§1 Definicje

1. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem https://dietaleczy.pl/sklep, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
2. Sprzedający: Indywidualna Praktyka Lekarska SARMED Izabela Petlicka-Chmielecka, 20-601 Lublin, Zana 12/111, NIP 712-276-76-34, REGON 060746359, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki.
3. Kupujący – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupu u Sprzedającego.
4. Karta produktu – pojedyncza podstrona Sklepu zawierająca informacje o produkcie.
5. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu, które określa jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów, rodzaj płatności, dane Kupującego, a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.
6. Umowa – umowa zawierana na odległość w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku.
7. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba dni roboczych.
8. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
9. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona w §2 niniejszego Regulaminu.

§2 Warunki ogólne
1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
2. Ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto.
3. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeśli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
4. W celu korzystania z e-booków udostępnianych w formacie pdf konieczne jest posiadanie programu obsługującego takie pliki.
5. Kupujący może składać zamówienie bez zakładania konta. Składając zamówienie bez zakładania konta Kupujący powinien zaakceptować Regulamin oraz checkboxy dotyczące zapoznania się z warunkami umowy.
6. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w Sklepie.

§3 Płatność i dostawa

1. Dostępne metody płatności:
a/ płatności obsługiwane przez Przelewy24 PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068

b/ płatności realizowane w systemie PayPal (Europe)

c/ przelew bankowy na konto: IPL SARMED Izabela Petlicka-Chmielecka 70 1910 1048 2305 0009 8868 0001 (w tytule przelewu należy podać numer zamówienia)

2. Dostawa przesyłek krajowych realizowana jest za pośrednictwem: kuriera InPost (15,50 PLN) i paczki priorytetowej Poczty Polskiej (14 PLN).

3. Wysyłki zagraniczne nie są realizowane.

§4 Zawarcie Umowy i jej realizacja
1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności:

    1. dodanie produktu do koszyka
    2. wybór rodzaju płatności
    3. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę ”

3. Zawarcie umowy z Kupującym następuje z chwilą złożenia zamówienia.
4. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego.
5. Realizacja zamówienia następuje w czasie określonym na karcie produktu liczonym od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego.
6. Realizacja zamówienia obejmującego produkty fizyczne następuje poprzez wysyłkę zakupionych produktów na adres podany przez Kupującego.
7. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą nadania przesyłki do Kupującego.
8. Przesyłka powinna zostać dostarczona do Kupującego w terminie wynikającym z wybranego sposobu dostawy.

§5 Reklamacje
1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć produkt wolny od wad.
2. Wszelkie reklamacje dotyczące zakupionego produktu lub samego procesu zakupowego Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: info@dietaleczy.pl.
3. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Kupującego (imię i nazwisko, adres do korespondencji), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Kupującego do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
4. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Kupującego o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§6 Prawo do odstąpienia od umowy
1. Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni od dostarczenia Kupującemu przedmiotu zamówienia, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
2. Kupujący może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie i przesyłając je na adres podany w §1 pkt. 2 niniejszego Regulaminu lub na adres mailowy info@dietaleczy.pl.

3. Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach:

a/ gdy przedmiotem świadczenia jest usługa służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

b/ gdy umowa dotyczy dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, a spełnianie świadczenia rozpoczęło się za zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy

4. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Kupującego zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego środki.
5. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.

6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.

§7 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych
1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Kupujących jest Sprzedający.
2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez Sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://dietaleczy.pl/polityka-prywatnosci

§8 Postanowienia końcowe

1. Regulamin i Umowa Sprzedaży podlegają prawu polskiemu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.
4. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na platformie internetowej Sprzedawcy.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta czy ustawy o ochronie danych osobowych i Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Lublin, 14.07.2019 r.